PLUK DE SCHOOLDAG!

OP WEG NAAR IKC FLORA!

Welkom! Onderweg naar IKC Flora is een volwaardige, open basisschool. Met in de nabije toekomst een kinderdagverblijf, een fijne peuterspeelschool en buitenschoolse opvang. Waar we ons thuis voelen en waar we alleen sámen groeien en bloeien. Waar het draait om positiviteit, waardering en verantwoordelijkheid. IKC Flora. Ook jouw stekkie?

KLEUTERS

In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs erg veel. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig, daarom werken we hier met thema's.

GROEP 3

In groep 3 wordt er een voortvarende start gemaakt met het leren lezen. We werken met de methode Veilig Leren Lezen.

MIDDENBOUW

Vanaf groep 4 wordt er begonnen met het leggen van de basis voor rekenen, spelling en lezen. Met rekenen en spelling verwerken de kinderen hun leerstof op de laptop.

BOVENBOUW

In de voorgaande groepen is de basis gelegd. Nu gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 aan de slag met het toepassen van de verworven kennis en het leggen van verbanden.

TEAM IKC FLORA

ONZE LEERKRACHTEN,
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
EN OUDERRAAD

ONDERWIJS OP IKC FLORA

POSITIVITEIT EN
WAARDERING

We houden zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden, leerbehoeften en interesses van de kinderen. We werken met een leerstofklassensysteem. Dit betekent dat wij de kinderen indelen in groepen op leeftijd.

Lees Verder